HUB@accessinteract.eu

СТУДЕНТИ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ УСВОЯВАТ ОСНОВИТЕ НА ЖЕСТОМИМИЧНИЯ ЕЗИК.

hand gestures

СТУДЕНТИ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ УСВОЯВАТ ОСНОВИТЕ НА ЖЕСТОМИМИЧНИЯ ЕЗИК.

Целта на проекта е да се създаде широка по обхват платформа със социална, образователна и професионална насоченост, която да функционира устойчиво като източник на знание, творчество, растеж и развитие и да представлява важен фактор за: усвояване, обмен и популяризиране на добри образователни и професионални практики; осъществяване на активно и конструктивно взаимодействие между образование и практика по социални дейности с фокус върху придобиване на знания, умения и опит, реализиране на творчески потенциал и продукция, ориентирани към постигане на растеж, развитие и духовност; дискутиране и анализиране на актуални проблеми в областта на образованието и практиката по социалните дейности и търсене на възможности за решаването и опредметяването им в добри образователни, социални и професионални практики.

Линкът води до статия на български език.