HUB@accessinteract.eu

Ролята и значението на информационните технологии в процеса на социална интеграция на хората с увреждания

image

Ролята и значението на информационните технологии в процеса на социална интеграция на хората с увреждания

Информационните и комуникационни технологии и техники са определящи за формирането на социалните взаимоотношения, които са обект на все повече научни изследвания.
Напредъкът в технологиите даде възможност за разработването на нови услуги, системи, продукти и приложения за хора със зависимости. Тъй като развитието на технологичните системи може да се разглежда като съществен компонент на ежедневния живот, трябва да се обърне особено внимание на ролята, която те играят в процеса на повишаване на личната независимост. За хора с увреждания, компютрите могат да станат по-лесно достъпни чрез създаване на специални програми, пригодени за широк кръг потребители.

Адаптираната технология дава възможност на хората с увреждания да използват компютър, за да намалят или премахнат трудностите, генерирани от масовите потребителски интерфейси. Тези технологии улесняват достъпа до информационни ресурси като компенсират дефицита, породен от увреждането. Тези софтуерни решения имат за цел да подпомагат хората с увреждания, чиято работа включва използване на компютър, или да улеснят тяхната интеграция на пазара на труда чрез предоставяне на техническа подкрепа. Целта на тази статия е да представи значението на помощните технологии / устройства, предназначени за хората с увреждания, за да бъдат те по-лесно интегрирани в обществото.Този ресурс е достъпен на румънски език.

Ролята и значението на ИТ в процеса на социална интеграция на хората с увреждания