HUB@accessinteract.eu

Преодоляване на разделението заради уврежданията, чрез цифрови технологии

image

Преодоляване на разделението заради уврежданията, чрез цифрови технологии

Информационен документ за тенденциите в световното развитие за 2016 г. Социалното изключване и маргинализацията на хората с увреждания е проблем, който засяга и упражняването на човешките права, а също и е икономически проблем за държавите. Цифровите технологии премахват бариерите пред комуникацията и улесняват взаимодействието и достъпа до информация за хората с увреждания. Увеличаването на предлаганите публични и частни услуги чрез използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и нарастващият брой иновативни ИКТ решения, разкрива нови хоризонти пред хората с увреждания. Настоящият документ предоставя преглед на възможностите, предоставени от интернет и ИКТ за пълноценното участие на хората с увреждания.Този ресурс е достъпен на английски език.

Преодоляване на разделението заради уврежданията, чрез цифрови технологии