HUB@accessinteract.eu

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА (2012 – 2020)

wheelchair photo

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА (2012 – 2020)

Националната стратегия за младежта (2012‐2020) е ориентирана към изграждане и реализиране на единна и устойчива младежка политика в България, основана на междусекторното сътрудничество и съвместното управление с младите хора на национално, регионално, областно и
общинско ниво.
Основни цели на стратегията са:
-Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора.
-Насърчаване на здравословния начин на живот.
-Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойнно положение.
-Развитие на младежкото доброволчество
-Развитие на международния и междукултурния диалог.

Линкът води до PDF документ на български език.